หัวหน้าส่วนราชการ
 • ว่าที่ร้อยตรี กิติ์ไกรสีห์ เขียวหวาน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

  โทร.081-9351529

 • ว่าที่ร้อยตรี กิติ์ไกรสีห์ เขียวหวาน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร.081-9351529

 • นายวิทวัส อันตาผล

  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวิทวัส อันตาผล

  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร.0910344913

 • นางสาวอานีตา สุหลง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา